LAPA se langnaweek lawwigheid

Werf een lid vir die Romanza-klub tussen 17 April tot 30 April en bestel ’n pakkie van vier Romanzas van jou eie keuse teen die lawwe prys van R50,00.

Bestel by Lida: lidav@lapa.co.za of bel 0124010700  Sien inskrywingsvorm vir klub:

Maak vir jou ‘n uitdruk van hierdie inskrywingsvorm, voltooi dit en faks of e-pos dit aan Lida.

Ooreenkoms tussen _____________________________________________________________________________ en LAPA Uitgewers.

(Volle naam, van en ID Nommer)

Ek onderneem om elke maand (merk jou keuse met ’n (X) in die blokkie)

  • o 2 boeke         o 3 boeke         o  4 boeke

te ontvang vir ’n tydperk van ten minste 12 maande.

Koste

Die huidige koste beloop: 2 boeke teen R110,00, 3 boeke teen R155,00 of 4 boeke teen R200,00. Ek neem kennis dat hierdie pryse geldig is tot en met 28 Februarie 2013 waarna ’n prysverhoging van nie meer as 10% nie aangekondig mag word. Romanza-klubpryse is geldig van 1 Maart 2012 af tot en met 28 Februarie 2013.

 

Kansellasie

Ek onderneem dat indien ek hierdie kontrak wil opskort, my skriftelike bedanking LAPA Uitgewers ten minste 20 dae voor die datum waarop my kontrak gekanselleer moet word, sal bereik.

Ek neem kennis dat my kontrak geldig sal wees vir ’n 12 maande-termyn.

Ek neem kennis dat indien ek nie kennis gee vir kansellasie van my kontrak voordat bogenoemde termyn verstryk het nie, my kontrak maand-tot-maand geldig sal wees.

Indien ek my klublidmaatskap sou opskort voor die verstryking van bogenoemde termyn, aanvaar ek dat ek verantwoordelik is vir die koste van voordele wat ek gedurende my termyn as klublid geniet het wat as volg bereken sal word:

–          LAPA gratis boek, Droomman, teen R65,00.

–          Die verskil tussen die prys waarteen Romanza in die handel verhandel (R65,00) minus die bedrag wat ek maandeliks per boek betaal het.

–          Die 30% afslag wat ek as Romanza-lid gekry het op aankope van boeke gepubliseer deur LAPA.

 

Versending

Romanza-klublede se boeke word gratis versend via die SA poskantoor. Indien jy egter jou pakkie wil registreer of wil versoek dat jou pakkie per koerier afgelewer word, merk asseblief die blokkie hier onder vir ’n kwotasie van geregistreerde pos/koerierkostes: o

 

 

 

 

 

 

Persoon verantwoordelik vir rekening:

Voorletters en van: _________________________________________E-posadres: ____________________________

Identiteitsnommer (VERPLIGTEND): ____________________________Afleweringsadres: _________________________ ____________________________________________________________________________Poskode: ____________

Tel: (h) ____________________ (w) __________________________ (s) __________________________

Handtekening ______________________________________ Datum ____________________________

 

Hoe het jy van Romanza-klub gehoor? (merk jou keuse met ’n X in die blokkie)

  • LAPA se webblad     o Agterblad van ’n Romanza-boek o Facebook
  • o ’n Tydskrif (spesifiseer asb) ____________________o Ander (spesifiseer asb)___________________________
  • o Verwys deur ’n ander lid (vul asb die lid se lidnommer in) ______________________________________________

 

Hoe wil jy betaal? (merk jou keuse met ’n X in die blokkie)        oDebietorder                 o Kredietkaart

1)      KREDIETKAARTBESONDERHEDE:

Kredietkaartnommer: ____________________________________ (16 syfers)

Tipe:      o KREDIETKAART           o PRETORIUM TRUST                   o KOOPKRAG

Vervaldatum: ________________ CCV-nommer (laaste 3 syfers agterop kaart): __________________

2)      DEBIETORDER

Ek/ons versoek hiermee, “dra dit aan u op” en magtig u om my/ons rekening by ondergenoemde bank te debiteer met die volle bedrae uitstaande soos op rekening vir die volgende lidnommer _________________ op die eerste van elke lopende maand. Alle sodanige onttrekkings uit my/ons bankrekening deur u word behandel asof dit deur my/ons persoonlik onderteken is.

Die besonderhede van my/ons bankrekening is soos volg:

BANK:                   ________________________        TAKNAAM:                         ________________________

TAKNOMMER:   ________________________        REKENINGNOMMER:      ________________________

TIPE REKENING:                oLopende        oTjek                  oSpaar               oTransmissie

Ek/ons verstaan dat die onttrekking wat hiermee gemagtig word, deur ’n rekenaar verwerk sal word deur middel van ’n stelsel bekend as Bankserv-magneetbanddiens, en ek/ons verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my/ons bankstaat of op ’n bygaande strokie gedruk sal wees. Ek/ons stem toe om enige bankkoste met betrekking tot hierdie debietorderopdrag te betaal. Hierdie magtiging kan deur my/ons gekanselleer word deur u skriftelik dertig dae kennis te gee wat per vooruitbetaalde geregistreerde pos versend word, maar ek/ons verstaan dat ek/ons nie op ’n terugbetaling van bedrae geregtig is wat u onttrek het terwyl die magtiging van krag was indien sodanige bedrae regtens aan u verskuldig was nie.

Die ontvangs van hierdie opdrag deur u word as ontvangs daarvan deur my/ons bank (soos die geval mag wees) geag.

Ek verklaar hiermee dat ek hierdie kontrak deeglik bestudeer het en dat die inligting wat ek verskaf het korrek en waar is. Verder onderneem ek om my te verbind tot hierdie kontrak vir die volle duur van die termyn. LAPA Uitgewers, die ATKV en sy divisies kan nie aanspreeklik gehou word vir enige verliese of skade deur my gely gedurende die duur van hierdie kontrak nie.

Onderteken te_____________________________ op hierdie ________ dag van _________________________20_____.

___________________________________                                                 ___________________________________

HANDTEKENING VAN REKENINGHOUER                                                       HANDTEKENING VAN LID

Los 'n boodskap

Jou epos adres sal nie gepubliseer word nie.

U mag hierdie HTML tags en eienskappe gebruik:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>